Inloggen
 • Op het gebruik van de website www.contracktime.com (de “Website“) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden. Deze kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van aansluiting.
 • De website www.contracktime.com behoort toe aan Forest CM SRL, met maatschappelijke zetel te Generaal Lartigue laan 41 – 1200 Brussel – België en met ondernemingsnummer BE.0845.956.103 RPM Brussel (hierna de “Onderneming“).
 • De publicatiedirecteur is de heer Nicolas Forest
 • E-mailadres voor contact : support@contracktime.com
 • De site wordt gehost door Gandi op servers in Europa.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 • Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de op onze Website gepubliceerde informatie volledig juist, nauwkeurig en up-to-date is. Deze gegevens kunnen dan ook alleen worden gebruikt als algemene informatie. Ook wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor (in)directe schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. De Vennootschap is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk. Voorts behouden wij ons het recht voor de inhoud van de Website te allen tijde aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Het gebruik van de Website verleent geen enkel intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie zijn het exclusieve intellectuele eigendom van de Vennootschap. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, het ontwerp, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden gepubliceerd zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere toepasselijke regelgeving, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm of op welke manier dan ook. Elke inbreuk zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • In overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen van de RGPD, informeren wij u dat u de volgende rechten heeft:
 • Recht van toegang: u hebt het recht om te weten welke gegevens wij over u bewaren en om te controleren voor welk doel ze worden gebruikt.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht op rectificatie (correctie) van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
 • Recht op wissen of beperking van gegevens: u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen en de verwerking ervan te beperken. Wij kunnen weigeren gegevens te wissen of te beperken indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang, mits de gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen.
 • Recht op bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op zwaarwegende en legitieme gronden. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang, mits deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht om toestemming in te trekken: als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als wij een andere rechtsgrond hebben.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet zult worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde beslissingen.
 • U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door uw verzoek te sturen naar support@contracktime.com. Wij stellen alles in het werk om een geautoriseerde en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

COOKIES

 • De Website kan gebruik maken van cookies, die informatie opslaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. U kunt het gebruik van cookies in uw browser beheren en/of uitschakelen. In het laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het accepteren van cookies, via uw browser, kan ook nodig zijn om toegang te krijgen tot delen van de Website waarvoor gebruikersidentificatie vereist is.

BELGISCH RECHT

 • Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.
Top